BD-A1040

Přehrávač řady AVENTAGE Blu-ray 3D™, WiFi,Bluetooth®, Super Audio CD, DVD-Audio, USB, LAN, DivX+……

BD-A1020

Přehrávač řady AVENTAGE Blu-ray 3D ™ vestavěné WiFi, Super Audio CD, DVD-Audio, USB, LAN, DivX+…

BD-S677

Přehrávač s podporou Blu-ray 3D ™ a WiFi, USB, LAN, DivX+ HD, AVCHD, FLAC.

BD-S673

Přehrávač s podporou Blu-ray 3D ™ a WiFi, USB, LAN, DivX+ HD, AVCHD, FLAC.

BD-S477

Přehrávač s integrovaným WiFi™.

BD-S473

Vynikající přehrávač s podporou Blu-ray 3D ™, USB, LAN,AVCHD, FLAC.